Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Endringar i koronavaksinering for risikogrupper

Dei som er i risikogruppe kan ta kontakt med helsestasjonen om dei ønskjer vaksine på tlf. 32085290

Oppfriskningsdose 3 og 4 til personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp  

Personar i aldersgrupa 18-64 år med følgande sjukdommar/helsetilstandar vurderast å ha ein auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19, og er anbefalt dose 3 og 4:   
o organtransplanterte   
o alvorleg og moderat immunsvikt   
o immundempande legemiddelbehandling som ved autoimmune sjukdommar 
o hematologisk kreftsjukdom siste fem år
o annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungane eller cellegift).
o alvorlege nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (t.d. ALS og cerebral parese)   
o Downs syndrom   
o kronisk nyresjukdom og nyresvikt 2 
o kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon   
o demens   
o kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroidar eller steroidtablettar siste året   
o fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare   
o kroniske hjerte- og karsjukdommar (med unnatak av høgt blodtrykk)   
o hjerneslag   
o diabetes, og då særskilt pasientar med langvarig eller dårleg kontrollert sjukdom eller diabetesseinkomplikasjonar.     

Oppfriskningsdose 3 og 4 til ungdom i aldersgruppa 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom   
Personar i aldersgruppa 12-17 år med følgande sjukdommar/helsetilstand vurderast å ha auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19, og er anbefalt dose 3 og 4:   
• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).   
• Immunsvikt (til dømes medfødt immunsvikt eller bruk av medikamentar som gir betydeleg systemisk immunsuppresjon)   
• Hematologisk kreftsykdom (t.d. leukemi, lymfom) siste fem år   
• Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta (innan siste seks månader) behandling mot kreft - spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungane eller cellegift   
• Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller nedsett lungefunksjon   
• Kronisk nyresjukdom med betydeleg nedsett nyrefunksjon   
• Alvorleg hjertesjukdom (barn med hjertesvikt, alvorleg pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersjukdom/«Fontan-barn»)
• Alvorleg lungesjukdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorleg astma med forverringar som har behøvd akutt sjukehusinnlegging siste året)   
• Annan svært alvorleg sjukdom. Vaksinasjon i slike tilfelle vurderast individuelt av barnelege.   

Oppfriskningsdose 3 og 4 til gravide 
Gravide har auka risiko for alvorleg koronasjukdom sammenlikna med ikkje-gravide kvinner på same alder. Risikoen for alvorleg sjukdom aukar utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorar, som til dømes fleirlingsvangerskap eller underliggande sjukdom, aukar risikoen ytterligare. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er då de har høgast risiko for alvorleg sjukdom. Dette er uavhengig av om dei kun er grunnvaksinerte frå før eller allereie har mottatt ein oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 månader sidan forrige dose.

Gå til hovudsida for koronasmitte- og vaksinering

Sist endret: 19.09.2022