Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Beredskap

Ved uønska hendingar eller kriser.

Varsling av uønska hending, krise eller katastrofe
skal i fyrste rekke gå til naudetatane:

                  Brann               110

                  Politi                 112

                  Ambulanse      113

Dei vil i neste omgang varsle kommunen dersom det blir naudsynt.

Gjeld situasjonen kommunen sitt ansvar som veg, vatn, avløp, skular, barnehage og liknande skal det på dagtid varslast til Servicetorget tlf. 32 08 50 00 og ellers til dei vakttelefonane som går fram av denne lenka :

Viktige telefonummer

Nyttige lenker

Oppmøtestad og kommunikasjon ved bortfall av telefonnettet

Psykososialt kriseteam

All kontakt til psykososialt kriseteam skal gå via politiet og legevakt.

  • Anne Berit Gudbrandsgard - Leiar i teamet