Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Lag og organisasjonar

Oversikt over lag og organisasjonar i Ål kommune

Oversikt over lag og organisasjonar i Ål kommune 01.02.2023

Her finn du kontaktinfo og lenker til alle lag og organisasjonar i Ål kommune. Dersom du ikkje finn ditt lag på denne lista, eller noko er feil, ta kontakt med oss!

Fritid Hallingdal

På www.fritidhallingdal.no kan du sjå alle faste, organiserte fritidsaktivitetar i heile Hallingdal!

Lag og organisasjonar legg sjølv inn sine aktivitetar her.

Ål Musikkråd

Ål Musikkråd er fellesorganet for all organisert og uorganisert musikkverksemd i Ål kommune, og ligg under Buskerud Musikkråd. Dei er lokale song- og musikklag sitt talerøyr inn mot Ål kommune og politikarar. Musikkrådet arbeidar for sine medlemslag, dei innstiller på årlege kulturtilskot og du kan også sende inn søknad om tilskot, underskotsgaranti eller dugnadstilskot for mindre arrangement. 

Styret består av:
Leiar Ole Anderson (B-karad'n)
Nestleiar Kjell Nesøen (Hallingdal Jægersekstett)
Kasserar Liv Frøseth (Ål Musikk-korps)
Representant frå kulturskulen Iris Almås Tangeraas
Vara Thor Warberg (Ål-koret)
Vara Alf Bjarne Thoresen (Ål-koret)
Revisor Arvid Bjørke og Inge Løkensgard
Valkomite Kjellfred Dekko (Fryd scene)

Song- og musikklag skal utnemne ein aktuell representant til styret i Ål Musikkråd på sine årsmøter.

Kontaktinfo:
Ole Anderson
oleanderson54@gmail.com
915 60 977

Referat finn du under Politiske saker - Sektoruval for kultur og oppvekst

Ål Idrettsråd

Ål Idrettsråd er fellesorganet for all idrett som er registrert i Norges Idrettforbund og er idrettens talerøyr ovanfor Ål kommune og politikarar. Idrettsrådet arbeidar for lokal idrett, dei innstiller på årlege kulturtilskot og spelemidlar, og du kan også sende inn søknad om å få dekka trenar- og leirautdanning.

Styret består av:
Ola Opheim (Ål Idrettslag)
Gunhild Jensen (Villom)
Ola Hefte (Torpo Idrettslag)
Vanja Suul Tørhaug (Ål Skiskytterlag)
Torun Torsteinsrud (Fjellet Idrettslag)

Valkomite er Mette Feten, Anne Bente Hovda og Jostein Skår Ekse.

Idrettslaga skal utnemne ein aktuell representant til styret i Ål Idrettsråd på sine årsmøter.

Referat finn du under Politiske saker - Sektoruval for kultur og oppvekst

Kontaktinfo:
Ola Opheim
ola@svall.no
954 83 478

Ål stibyggarlag AS

Ål Stibyggarlag skal arbeide for å realisere stibyggingsprosjekt for sykkel- og fleirbruksstiar/-løyper. Masterplan for terrengsykling i Ål er grunnlaget og hovudprioritet for selskapet.

Styret består av representantar frå Ål kommune, Idrettslaga i Ål, næringslivet i Ål og grunneigarrepresentantar.

Årsrapport 2020 Ål Stibyggarlag
Årsrapport 2021 Ål Stibyggarlag

Kontaktinfo:
Dani Kivikoski
danikiv@hotmail.com

Nyheitsbrev til lag og organisasjonar

Her finn du nyheitsbrev for februar 2023

Kartlegging av verdiskaping i frivilligheita 2022-2023

I 2013 og 2018 utførte Tore Bøygard, dåverande Idretts- og arrangementskoordinator i Ål kommune, kartleggingar av timar som det frivillige lag og organisasjonslivet la ned i årleg aktivitet og i dei store arrangementa i Ål.

Kartlegginga synte at frivilligheita i Ål i 2018 la ned svimlande 82 000 timar med arbeid, tilsvarande 45 årsverk – til ein verdi av over 24 millionar kroner. Det er stort!

Etter to år med nedstenging og pandemi (2020-2021) og sakte oppattbygging (2021-2022) er det no på tide å ta ein ny runde med kartlegging, slik at me kan sjå utviklinga over tid.

Me ynskjer å kartlegge all aktivitet og alle arrangement i Ål frå 1. august 2022 til 31. juli 2023.

For at registreringsjobben ikkje skal bli så krevjande for dykk, har me laga eit excelskjema som de kan bruke gjennom heile det komande året for å registrere timar og aktivitet i dykkar lag/ foreining og ifbm arrangement.

I august 2023 blir det sendt ut eit digitalt skjema der de plottar inn total-antalet med timar brukt på dei forskjellige aktivitetane. Me skal altså ikkje ha excelskjemaene i retur frå dykk. Dei er berre til dykkar interne bruk.

Arrangementa i Ål vil få tilsendt lenke til digitalt skjema fortløpande slik at de ikkje treng å vente til august 2023 med å rapportere inn.
NB! For at me skal få mest mogleg nøyaktige tal ber me alle lag og foreiningar i kommunen om å registrere sin aktivitet i 2022-2023, sjølv om de ikkje deltok i kartleggingane i 2013 og 2018.

Kultur- og idrettskonsulent i Ål kommune

Kristine Jacobsen Kapperud
Kontorstad: Tingstugu
E-post: kristine.jacobsen.kapperud@aal.kommune.no
Telefon: 32 08 50 00

NB: Alle søknadar skal sendast til postmottak@aal.kommune.no eller via gjeldande søknadsskjema.